Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Gwarancja MK ŻARY

WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY MK Sp. o.o.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gwarantem jest „MK” Sp. z o.o. z siedzibą: Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000234627. Wszystkie roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować do punktu, w którym dokonano zakupu. Ten z kolei kieruje pełną dokumentację na adres Gwaranta wskazany powyżej.

2. Przedmiotem gwarancji są towary, których producentem jest Gwarant, wskazane w dokumencie sprzedaży, zwane dalej „Towarami Gwaranta”.

3. Warunki Gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do nabywców będących przedsiębiorcami zwanymi dalej „Kupującymi”.

4. Udzielana Kupującemu gwarancja obejmuje zapewnienie, że:

(a) Towary Gwaranta wykonane są zgodnie z europejskimi normami technicznymi i obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

(b) Towary Gwaranta wykonane są z materiałów, na które Gwarant posiada odpowiednie certyfikaty i atesty;

(c) Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych mogących powstać w czasie produkcji lub w wyniku szybszego zużycia niż przewiduje okres gwarancji, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe ich funkcjonowanie;

(d) Towary Gwaranta nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Jeśli Towary Gwaranta zostały wyprodukowane na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych danych technicznych dostarczonych przez Kupującego, wówczas gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie zapewnienie, że Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych będących wynikiem niezgodności wykonania Towarów Gwaranta z danymi dostarczonymi przez Kupującego.

6. Przez „Usterkę” rozumie się stan Towarów Gwaranta niezgodny z zapewnieniami Gwaranta wskazanymi w § 1 ust. 3 lub w § 1 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, chyba że zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w § 5 niniejszych Warunków Gwarancji.

7. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji montażu oraz wytycznych wskazanych w charakterystyce Towarów Gwaranta dostępnych na stronie internetowej www.mkzary.pl oraz w charakterystyce Towarów Gwaranta zawartą w Katalogu Technicznym, a ponadto do regularnej konserwacji Towarów Gwaranta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regułami sztuki.

 

§ 2. OKRESY GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji wynosi:

a. 25 lat na stalowe elementy systemów kominowych:

 • MKS Premium do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho 
 • MKS Standard i Invest do paliw: gaz, olej, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKS POWER do paliw: gaz, olej
 • MKKS Standard do paliw: gaz, olej
 • MKKS Standard Invest do paliw: gaz, olej
 • MKD Standard do paliw: gaz, olej, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKD Premium do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKKD Standard do paliw: gaz, olej
 • MKD MPOWER do paliw: gaz, olej
 • MKSZI Invest i Invest Owal do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • 30MKDZ Premium do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho  MKPS Premium do paliw: gaz, olej
 • MKPS Premium Invest do paliw: gaz ,olej
 • ZEN do paliw: gaz, olej, oraz drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho

b. 10 lat na polipropylenowe elementy systemów kominowych:

 • Apollo PP do paliw: gaz, olej
 • Apollo PP PS do paliw: gaz, olej
 • Apollo PP Flex do paliw: gaz, olej

c. 5 lat na stalowe elementy systemów kominowych:

 • Akcesoria do systemów kominowych stanowiące ich część, takie jak wsporniki, obejmy, konsole, zakończenia itd., oznaczone w katalogach i cennikach jako grupa: akcesoria
 • MK Flex do paliw: gaz, olej
 • MK Flex x2 do paliw: gaz, olej
 • MK Flex x2 do paliw: drewno, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKS Standard do paliw: drewno, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKS POWER do paliw: drewno, pellet, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKD Standard do paliw: drewno, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKD POWER do paliw: drewno, pellet, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKSZI Invest i Invest Owal do paliw stałych: węgla kamiennego, brykietów, ekogroszku, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • 30MKDZ Premium do paliw stałych: węgla kamiennego, brykietów, ekogroszku, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKDT do agregatów do paliw: gaz, olej, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho

d. 2 lata na stalowe elementy systemów kominowych oraz elementy ulegające zużyciu w normalnym toku pracy systemu, takie jak:

 • MKSZI Invest Plus do paliw stałych: węgla kamiennego, brykietów, ekogroszku, drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodną drewna, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MKD AIR do wentylacji
 • MK NERO do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, węgla kamiennego, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho
 • MK FLEX-ALU do wentylacji
 • Uszczelki do systemów MKKS, MKKD, MKPS - pod warunkiem zastosowania spadku w instalacji poziomej o wartości min 3°
 • Zaślepki z tworzyw sztucznych, silikony oraz elementy łożyskowania,
 • Neutralizatory (NSK i Neutrakon - gwarancja nie dotyczy wkładów w neutralizatorach)
 • Tłumiki
 • Nasady

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia nabycia przez Kupującego Towarów Gwaranta. Dniem nabycia jest data sprzedaży wskazana na rachunku dokumentującym sprzedaż Towarów Gwaranta oraz data wskazana na karcie gwarancyjnej (o ile została wydana). W przypadku rozbieżności dat w wyżej wskazanych dokumentach za dzień nabycia uważa się datę wcześniejszą.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gwarant może – według swojego uznania – usunąć usterki na warunkach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji także po upływie okresu gwarancji albo w sytuacji utraty przez Kupującego uprawnień gwarancyjnych. Ostateczną decyzję co do przeprowadzenia takiej naprawy podejmuje Gwarant po dokonaniu dokładnej analizy takiego przypadku. Zachowanie Gwaranta wynikające ze zdań poprzedzających nie stanowi zobowiązania Gwaranta wobec Kupującegoi nie powoduje powstania roszczenia Kupującego względem Gwaranta.

4. Wskazane w niniejszych Warunkach Gwarancji okresy na usunięcie usterek przez Gwaranta nie przedłużają okresów gwarancji.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu wyłącznie o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z Towarów Gwaranta z wyłącznej winy Gwaranta.

 

§ 3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

1. W przypadku zaistnienia Usterki Towarów Gwaranta uprawnienia gwarancyjne obejmują następujące dwa sposoby usunięcia Usterki:

(a) naprawę Towarów Gwaranta lub ich części;

(b) wymianę Towarów Gwaranta lub ich części na nowe.

2. Wybór sposobu usunięcia Usterki należy do Gwaranta.

3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Usterki Towarów Gwaranta (reklamacja), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia usterki. Po upływie wyżej wskazanego terminu Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne przewidziane w niniejszych Warunkach Gwarancji. W przypadku ujawnienia usterki, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od używania Towarów Gwaranta objętych reklamacją do czasu udzielenia pisemnej informacji przez Gwaranta oraz dokonać wszelkich czynności zabezpieczających mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania szkód związanych z pojawieniem się usterek, przy czym zastosowane przez Kupującego czynności zabezpieczające nie mogą naruszyć warunków i zasad przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji. Kupujący nie powinien demontować Towarów Gwaranta, chyba że stanowią one zagrożenie dla życia lub zdrowia Kupującego oraz osób trzecich lub dla mienia Kupującego oraz podmiotów trzecich, uzyskał zgodę Gwaranta na demontaż Towarów Gwaranta lub Towary Gwaranta nie zostały jeszcze zamontowane.

4. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w następujący sposób:

(a) Kupujący przedstawia w miejscu nabycia Towarów Gwaranta czytelnie i poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną w oryginale (o ile została wydana), zawierającą podpis i pieczęć Sprzedawcy, a także podpis Kupującego, lub na stronie www.mkzary.pl w zakładce reklamacje, a ponadto Kupujący przedstawia oryginał lub kopię dowodu zakupu; w przypadku wątpliwości Sprzedawcy lub Gwaranta co do autentyczności dowodu zakupu przedstawionego w kopii, Kupujący powinien przedstawić oryginał tego dokumentu;

(b) do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący załącza krótki opis, w którym wskazuje reklamowane Towary Gwaranta, datę ujawnienia usterki, okoliczności związane z powstaniem usterki;

(c) jeśli jest to możliwe, do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący dołącza dokumentację fotograficzną;

(d) na żądanie Gwaranta, Kupujący przedstawi dowody przeprowadzania konserwacji Towarów Gwaranta (o ile konserwacja jest wymagana dla tego typu towarów zgodnie z przepisami prawa).

5. Gwarant udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji. W odpowiedzi tej Gwarant poinformuje Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Gwarant może w wyżej wskazanym terminie dokonać badania lub dokonać oględzin Towarów Gwaranta albo zażądać przedstawienia przez Kupującego Towarów Gwaranta objętych reklamacją, zaś Kupujący jest zobowiązany je udostępnić pod rygorem odrzucenia reklamacji.

6. W przypadku uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego, Gwarant w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, usuwa Usterki Towarów Gwaranta objętych reklamacją. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego.

7. W przypadku odrzucenia przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego i nie zaakceptowania wyniku reklamacji przez Kupującego, Gwarant może wyznaczyć rzeczoznawcę, który dokona powtórnej ekspertyzy. Wyniki tej ekspertyzy będą wiążące dla Gwaranta i Kupującego. Jeżeli wyniki ekspertyzy rzeczoznawcy wskażą okoliczności stanowiące podstawę do odrzucenia reklamacji, wówczas Kupujący może zostać obciążony kosztami wyżej wskazanej ekspertyzy.

 

§ 4. KOSZTY REALIZACJI UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Gwarant, po spełnieniu przez Kupującego warunków określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji oraz uznaniu przez niego reklamacji, pokrywa koszty jakie uzna za celowe przy usuwaniu zgłoszonej wady.

 

§ 5. WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA

1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

(a) uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania Towarów Gwaranta, zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant, m.in. powstałych w wyniku siły wyższej, a także nieprawidłowego przechowywania Towarów Gwaranta przez sprzedawcę lub Kupującego;

(b) zmian stanu lub sposobu działania poszczególnych Towarów Gwaranta wywołanych przez czynniki klimatyczne, w tym wyładowania atmosferyczne;

(c) zużycia Towarów Gwaranta będącego następstwem normalnego albo ponadprzeciętnego korzystania z tych towarów przez Kupującego;

(d) nieprawidłowej wydajności Towarów Gwaranta będącej następstwem niewłaściwego montażu lub konfiguracji zakupionego sprzętu

(e) nieprawidłowo dobranego komina do instalacji, co oznacza niespełniającego warunków normy PN-EN 13384-1 Kominy – Metody obliczeń cieplnych i przepływowych

2. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne jeśli:

(a) dokonano nieprawidłowego montażu Towarów Gwaranta, w tym w szczególności niezgodnego z instrukcją montażu dostępną na stronie internetowej www.mkzary.pl i przepisami prawa budowlanego;

(b) bez pisemnego upoważnienia Gwaranta dokonano demontażu, przeróbki lub naprawy Towarów Gwaranta;

(c) Towary Gwaranta połączono z elementami, które z uwagi na ich właściwości, przeznaczenie lub charakterystykę (w tym parametry) wpływają na zniszczenie lub szybsze zużycie lub zmniejszenie wydajności Towarów Gwaranta;

(d) Towary Gwaranta wykorzystywano niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami Prawa Budowlanego;

(e) Towary Gwaranta nie były poddane regularnej konserwacji (o ile jest wymagana zgodnie z przepisami prawa);

(f) nieprzestrzegano zasad korzystania z zakupionych Towarów Gwaranta wskazanych w charakterystyce Towarów Gwaranta dostępnej na stronie internetowej www.mkzary.pl oraz w katalogu i cennikach produktów oferowanych przez Gwaranta;

(g) Kupujący nie potrafi udokumentować swoich roszczeń wobec Gwaranta (np. poprzez brak karty gwarancyjnej, o ile została wydana, lub dowodu zakupu).

3. Odpowiedzialność Gwaranta:

(a) ogranicza się do naprawy lub wymiany Towarów Gwaranta zgodnie z § 2 ust. 1 - 2.

(b) z zastrzeżeniem pkt (a) powyżej, nie obejmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody pośrednie i bezpośrednie, szkody rzeczywiste jak i utracone korzyści, spowodowane przez naruszenie zapewnień, o których mowa w § 1 ust.4 w okresie gwarancji wskazanym w § 2.

(c) nie ponosi odpowiedzialności za korozję wżerową Towarów Gwaranta powstałą w skutek emisji drobin metalu (stali węglowych) z elementów kotła;

(d) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów Gwaranta powstałe w wyniku zapalenia sadzy w kominie;

(e) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towarów Gwaranta powstałe w wyniku awarii kotła, do którego podłączony jest Towar Gwaranta;

(f) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe przez oddziaływanie na Towary Gwaranta związków chloru i fluoru (znajdujących się m.in. w pralniach, farbiarniach chemicznych lub zakładach fryzjerskich);

(g) nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Towarów Gwaranta z innym sprzętem Kupującego.

(h) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez związki chemiczne, np. do czyszczenia (tzw. katalizatory, dopalacze)

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszych Warunków Gwarancji mają zastosowanie przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Gwarantem podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta. 3

3. Uprawnienia Kupującego wskazane w niniejszych Warunkach Gwarancji są wyłącznymi i jedynymi, jakich może dochodzić Kupujący od Gwaranta. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

4. Postanowienia niniejszych Warunków Gwarancji nie naruszają praw osób fizycznych, nabywających Towary Gwaranta w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 

Warunki Gwarancji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl